Polityka prywatności

§1

Postanowienia Ogólne

Polityka skierowana jest do użytkowników witryny sklepu internetowego www.karolinawagner.pl . W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Użytkowników/Kupujących witryny sklepu internetowego, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecania, które mają na celu zapobiec udostępnianiu danych osobom nieuprawnionym. W celu tym odbywa się stała kontrola i jest sprawdzana zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§2

Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z witryny sklepu internetowego jest Karolina Wagner  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Karolina Wagner, ul. Uphagena 27/312, 80-237 Gdańsk, numer tel. 578208068 e-mail karolinaa.wagner@gmail.com. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

§3

Zakres zbieranych danych

1.   Witryna sklepu internetowego umożliwia kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2.   Administrator gromadzi dane związane z aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlanych podstron, data i źródło wizyty.

§4

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane mogą być przetwarzane w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu https://karolinawagner.pl/wp-content/uploads/2023/10/pexels-алеся-горбунова-8873042-scaled-1.webpistratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO),;
  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach prowadzenia witryny sklepu internetowego oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników/Kupujących na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

§5

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem/Kupującym.

§6

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych w celach związanych z obsługą witryny sklepu internetowego jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z witryny sklepu internetowego.

§7

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Użytkownik/Kupujący ma prawo:

  • żądać od Administratora wglądu do danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Użytkownik/Kupujący zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, serwerowi poczty, biurze rachunkowemu/księgowemu, kancelarii prawnej.  

§9

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu zrealizowania zamówienia, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym https://karolinawagner.pl/wp-content/uploads/2023/10/pexels-алеся-горбунова-8873042-scaled-1.webpistratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

§10

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§11

Wykorzystywanie plików cookies

Witryna sklepu internetowego umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku/Kupującym za pośrednictwem plików cookies, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika/Kupującego (komputer, tablet, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji Użytkownika/Kupującego (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji Użytkownika/Kupującego (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników/Kupujących witryny sklepu internetowego, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika/Kupującego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników/Kupujących wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika/Kupującego i dostosować witrynę sklepu internetowego indywidualnie każdemu Użytkownikowi/Kupującemu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Użytkownik/Kupujący ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik/Kupujący ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik/Kupujący ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z witryny sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

§12

Postanowienia końcowe

Administrator witryny sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w polityce ochrony prywatności na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój witryny sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą udostępnione w sposób widoczny i zrozumiały.